วิสัยทัศน์-เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

นักเรียนวาสุเทวีเป็นเยาวนารีที่พร้อมด้วยคุณธรรม รัก-รับใช้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ ทันกับยุคสมัย บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

1) นักเรียนสามารถนำคุณธรรม รัก-รับใช้ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติและมีความสุข 2) ปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย เป็นผู้สร้างสันติภาพ ความยุติธรรม ภราดรภาพ 3) พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพ 4) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำมีทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และการสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนา 6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (Professional Learning Community (PLC) อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของนักบุญอัญจลา 7) ปลูกฝังนักเรียนและสร้างความตระหนักรู้ทั้งครูและบุคลากรในการร่วมกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม “บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”