วิสัยทัศน์-เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

สู่การเรียนรู้ที่แท้จริง มุ่งทำสิ่งที่ดีงาม ด้วยรักรับใช้เป็นหนึ่งเดียวกัน

เป้าหมาย

เป็นโรงเรียนสตรีล้วน มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ที่แท้จริงได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวัย กระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความรู้กับวิถีชีวิต มุ่งสู่ความถูกต้องความดีและความงามด้วยการไตร่ตรอง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากหลักสูตรแกนกลาง รวมถึงการวัดและรายงานผลการเรียนรู้ให้กระชับและชัดเจนด้วยแนวคิด “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น” เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการนำเสนอเนื้อหาสาระวิชา จัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และวัยของนักเรียน ยกระดับการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารสู่สากลและเพิ่มภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในทุกระดับชั้น พัฒนานักเรียนเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกมิติ ตามจิตตารมณ์รักรับใช้ เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พัฒนาผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและก้าวหน้าเทคโนโลยีปัจจุบัน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความลึกซึ้งในอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีความสำนึกรักในองค์กร พัฒนาโรงเรียนโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของชุมชน หมายถึงศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชนข้างเคียง