ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

เครื่องหมายเซอร์เวียมประกอบไปด้วยไม้กางเขนและดวงดาว 7 ดวง กางเขนเป็นเครื่องหมายถึงการรณรงค์ของพระคริสตเจ้าเพื่อรับใช้มวลมนุษย์ การรับใช้ของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยการยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น นับเป็นการแสดงความรักและความเสียสละอย่างสูงสุดที่บุคคลใดจะพึงกระทำให้ผู้อื่นได้ และดวงดาว 7 ดวงบนตราเซอร์เวียมเป็นเครื่องหมายถึงนักบุญอุร์สุลาองค์อุปถัมภ์ของคณะอุร์สุลิน คุณลักษณะของนักเรียนอุร์สุลิน มั่นคงในรัก-รับใช้  ยึนหยัดในความมีน้ำใจ เสียสละ กตัญญูรู้คุณ เป็นผู้ให้และพร้อมที่แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตตารมณ์ Serviam