ปรัชญาการศึกษา-เอกลักษณ์-อัตลักษณ์

ปรัชญาการศึกษา

อบรมเสริมคนให้ครบ        ประสบธรรมอันสูงส่ง

       ปัญญาแตกฉานมั่นคง        เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์

เอกลักษณ์

ยินดีรับใช้ “SERVIAM”
เป็นเอกลักษณ์ของพร้อมที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์ตาม
สถานภาพที่สามารถจะกระทำได้

อัตลักษณ์

SERVIAM (รัก-รับใช้)