รับสมัครนักเรียน

นโยบายของโรงเรียนวาสุเทวี

ระเบียบการสมัคร นักเรียนอนุบาล ปี 2564

ระเบียบการสมัคร นักเรียน ประถม1 ปี 2564

ระเบียบการสมัคร นักเรียน ประถม 2 - มัธยม 3