ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวาสุเทวี

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลไทยตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ร.ศ. 128 ได้มีการดำเนินกิจการด้านศาสนา สังคม และการศึกษามาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนและสถานศึกษาในประเภทและระดับต่างๆ หลายแห่งในทุกภูมิภาคของประเทศ สถานภาพของโรงเรียนคาทอลิกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 นั้น ชัดเจนว่าโรงเรียนและสถานศึกษาเหล่านี้อยู่ในสังกัดองค์กรศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม

โรงเรียนวาสุเทวี เดิมชื่อโรงเรียนพระแม่ฟาติมา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 มี นายมงคล วังตาล เป็นเจ้าของ

ปี พ.ศ. 2498 ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ เจ้าคณะภาคอุร์สุลินแห่งประเทศไทยได้ซื้อโรงเรียนนี้จากคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศปารีส และเปลี่ยนชื่อเป็นวาสุเทวี แปลจากภาษาละติน REGINA MUNDI หมายถึงพระแม่แห่งสากลโลก ความหมายตรงตามชื่อเดิมคือ “วาสุ” ซึ่งแปลว่าพื้นดิน “เทวี” แปลว่าราชินี หมายถึง ราชินีแห่งพื้นพิภพหรือราชินีของโลก

ซิสเตอร์บุญประจักษ์
ปี 2498 มีนักเรียนไป – กลับและประจำมาสมัครทุกวัน แต่สถานที่อำนวยให้รับนักเรียนประจำได้เพียง 17 คนเท่านั้น นักเรียนไป-กลับมี 10 ห้อง ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมจนถึงชั้น ม.2 ต้นปี 2501 มีการปรับปรุงอาคารและมีนักเรียนเพิ่มขึ้นทีละชั้นจนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6
พ.ศ. 2509 เปิดชั้น ม.ศ. 4-5 แผนกทั่วไป ปี 2511 เปลี่ยนเป็นแผนกศิลปะ ปี 2516 ได้เริ่มมีศูนย์แม่บ้านและศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชื่อศูนย์กลางเทวี ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแม่บ้านในด้านอาชีพและช่วยเลี้ยงเด็กเมื่อแม่บ้านต้องมาทำงาน
ปี พ.ศ. 2519 ได้เลิกนักเรียนประจำและอนุบาล ปี 2532 ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนตั้งชมรมผู้ปกครองและครูด้วยความร่วมมือของศิษย์เก่า ซึ่งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ ด้าน ได้ส่งเสริมด้านคุณธรรมควบคู่ไปกับด้านวิชาการ เสริมอุปกรณ์การเรียนการสอนเทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้คล่องตัวและเสริมคุณภาพในการสอน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนก้าวหน้าในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็นผู้นำและการรู้จักทำงานร่วมกับกลุ่ม ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดี

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ด้วยหนังสืออนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่ กส 9/2541 ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ได้โอนโรงเรียนวาสุเทวีให้แก่มูลนิธิคณะอุร์สุลินเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมีซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้รับใบอนุญาต ฯ ต่อมา วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนประธานมูลนิธิ ฯ เป็นซิสเตอร์ รวงกาญจนา ชินะผา และเป็นผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แต่งตั้งให้ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนวาสุเทวีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนตั้งแต่แรกเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันมี 9,119 คน ดำเนินงานโดยซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ให้การอบรมแก่กุลสตรีให้ดำเนินชีวิตเหมาะสมกับยุคสมัย

มาบัดนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อทำหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ให้มีความเป็นอิสระโดยมีการกำกับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ขึ้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และได้ตราพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศ

โรงเรียนวาสุเทวีจึงได้จัดทำตราสารจัดตั้งโรงเรียนวาสุเทวีขึ้น ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โดยยึดมั่นในอุดมการณ์และเจตนารมณ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้จักแสวงหาความจริง ความดี และความงาม รวมทั้งพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพเพื่อร่วมในการพัฒนาชาติและสังคมไทย