เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนวาสุเทวี เกิดขึ้นด้วยจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ที่แรงกล้าของนักบวชคณะอุร์สุลินที่มุ่งมั่น “รับใช้” โดยไม่หวั่นต่อความยากลำบาก แนวทางในการอบรมที่มุ่งสร้างและส่งเสริมสตรีให้มีคุณธรรมของการรับใช้สังคม มีจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีวิชาความรู้ นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ และผู้ปกครองในทุกกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อให้ทุกคนเป็นศิษย์อุร์สุลินที่มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกัน