ร่วมงานกับเรา

 • โรงเรียนวาสุเทวีการเปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา

  การพัฒนาบุคลากร มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจการศึกษาคาทอลิก บุคลากรมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง
  มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ มุ่งการพัฒนามาตรฐานสากล

 • สามารถสอบถามได้ที่ห้องธุรการ ในเวลา 8.00-16.30
  โรงเรียนวาสุเทวี 200 ซ.จันทน์ 43 ถ.จันทน์ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2211-1773 , 0-2674-7095
 • ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติ
  1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม 1 อัตรา 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  2. มีประสบการณ์ในการสอนหรือการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู/กำลังศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/
  กำลังสอบเทียบมาตรฐานวิชาชีพครู
  5. มีความรักในวิชาชีพและทุ่มเทในการทำงาน
 • เอกสารประกอบการรับสมัคร
  1. หลักฐานการศึกษา(สำเนาวุฒิบัตรและสำเนาแสดงผลการเรียน)
  2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
  4. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  5. เอกสารอื่น ถ้ามี เช่น หลักฐานการอบรม การพัฒนาตนเอง เป็นต้น

รายการเด่น