ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • QP-CODE

  ข้อมูลโรงเรียนวาสุเทวี
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญทองแดง และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
 • รับสมัครครูผู้สอน

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครครูภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

  กิจกรรมฉลองคริสตสมภพ มีกิจกรรมมากมาย วจนพิธีกรรมร่วมกัน ละคร การแสดงของแต่ละชั้น เกมมากมาย และรับประทานอาหารร่วมกัน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

  - ทางโรงเรียนกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติขึ้น 2 รอบ รอบ 1 เวลา 8.15 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และรอบ 2 เวลา 13.30 น. สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เพื่อ 1. เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.เพื่อเป็นการปลูกฝังลูก ให้มีจิตสำนึกและตระหนักในหน้าที่ที่ลูกมีต่อพ่อ ตลอดจน ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 3.เพื่อให้ลูกตระหนักถึงพระคุณและบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 4.เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561

  - โรงเรียนวาสุเทวี จัดนิทรรศการ วาสุเทวีสืบสานงานศิลป์ แผ่นดินพ่อ โดยความร่วมมือกับ Tree on 3 มีการสาธิตเชิงปฏิบัติการทำช้างน้อยสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง การร้อยตาข่ายหน้าช้าง ฯลฯ แสดงผลงานด้านศิลปะ การแสดงบนเวทีของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2561 ชั้น 1 Tree on 3 พระราม 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันครู

  - วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนเลิกเวลา 15.00 น. และวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันครู